A ‘European Silk Road’, (PDF); One Trillion Euros for Europe, (PDF); Environmental Impact Evaluation (passenger transport), (PDF); Environmental Impact Evaluation (freight transport), (PDF)